ზედამხედველობა

სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო გეგმასთან შესაბამისობის მონიტორინგი. დიზაინერი რეგულარულად ვიზიტობს ობიექტს და ადევნებს თვალს მიმდინარებას.