მომზადება

ანკეტირება და ტექნიკური დავალების მომზადება, გეგმარების შემუშავება, ინტერიერის სტილისტური გადაწყვეტა